برف

حوصله هیچیو ندارم ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮﻑ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﻮ ﺑﮑﻨﻢ ﺯﯾﺮﺵ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻢ..

/ 6 نظر / 54 بازدید
k-kh

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .

انسان

منم برف میخوام !! [افسوس]

انسان

بیا تا بازی کنیم درست مثل روزای کودکی من چشم میگذارم وتو پنهان شو تاوقتی که چشم باز میکنم تو را بیابم اما این بار در آغوشت میگیرم ؛میبوسمت؛وهرگز نمیگذارم از پیش چشمانم پنهان شوی من در هوای نفسهای تو نفس میکشم.....هوایی که پاکترین هواست

انسان

[قلب]

ارتخشتر

چگونه یک پادشاه ماد جسارت پیدا کرده با پادشاه پارس بجنگد؟[ابرو]

ارتخشتر

هووَخشَترَه: معنی نام او «خوش‌نشانه» است در معنی کسی که می‌تواند خوب نشانه‌گیری کند. خوب نشونه گیری کن بینم چی میکنی تواناترین شاه ماد؟[عصبانی]